Getinge bokslutskommuniké januari-december 2016

2017.01.26

FJÄRDE KVARTALET 2016 I SAMMANDRAG 

 •  Orderingången ökade med 3,1 % till 8 582 Mkr (8 326). Organiskt minskade orderingången med 1,1 %.
 •  Nettoomsättningen ökade med 1,1 % till 9 523 Mkr (9 417). Organiskt minskade nettoomsättningen med 2,3 %.
 •   Bruttomarginalen minskade till 46,1 % (47,2).  
 •  EBITA* ökade med 2,6 % till 1 970 Mkr (1 920).
 •  Stärkt kassaflöde: 1 783 Mkr (1 483), vilket motsvarar en cash conversion om 80,4 % (68,5).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna ökade till 321 Mkr (174).
 •  Resultat före skatt minskade med 5,8 % till 1 292 Mkr (1 371).
 •  Vinst per aktie minskade till 3,96 kr (4,02).
 •  Besparingar om 140-150 Mkr uppnåddes via effektiviseringsåtgärder.
 •  Mattias Perjos utsågs till ny VD. Han tillträder den 27 mars 2017.
 •  Efter kvartalets utgång: Ny ledning för Patient & Post-Acute Care utsedd, som ett led i förberedelserna av föreslagen utdelning av verksamheten.

JANUARI-DECEMBER 2016 I SAMMANDRAG

 •  Orderingången minskade med 1,0 % till 30 142 Mkr (30 431). Organiskt minskade orderingången med 0,8 %.
 •  Nettoomsättningen minskade med 1,6 % till 29 756 Mkr (30 235). Organiskt minskade nettoomsättningen med 1,5 %.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 46,5 % (46,8).
 •  EBITA* ökade med 3,9 % till 4 341 Mkr (4 179).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna ökade till 1 313 Mkr (657).
 •  Resultat före skatt minskade med 17,4% till 1 650 Mkr (1 997).
 •  Vinst per aktie minskade till 4,98 kr (5,83).
 •  Besparingar om 395-420 Mkr uppnåddes via effektiviseringsåtgärder.
 •  Fortsatta förbättringsåtgärder genomförda relaterat till förlikningsavtalet med FDA.
 •  Förändringar i ledningen: Ny VD, CFO och HR-direktör.
 •  Förberedelse av föreslagen utdelning av Patient & Post-Acute Care till aktieägarna senast det första kvartalet 2018.
 •  Utdelning per aktie föreslås till 2,00 kr (2,80), motsvarande 477 Mkr (667).
 •  Utsikter för 2017: Försiktigt positiv organisk omsättningstillväxt

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Mkr Q4 2016 Q4 2015 Förändring % jan-dec2016 jan-dec2015 Förändring %
Orderingång 8 582 8 326 3.1% 30 142 30 431 -1.0%
Nettoomsättning 9 523 9 417 1.1% 29 756 30 235 -1.6%
Bruttovinst 4 387 4 449 -1.4% 13 840 14 163 -2.3%
Bruttomarginal 46.1% 47.2% -1.1% 46.5% 46.8% -0.3%
EBITA* 1 970 1 920 2.6% 4 341 4 179 3.9%
EBITA-marginal* 20.7% 20.4% 0.3% 14.6% 13.8% 0.8%
Rörelseresultat 1 449 1 545 -6.2% 2 287 2 729 -16.2%
Resultat före skatt 1 292 1 371 -5.8% 1 650 1 997 -17.4%
Nettovinst 952 999 -4.7% 1 213 1 457 -16.7%
Vinst per aktie 3.96 4.02 -1.5% 4.98 5.83 -14.6%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 783 1   483 20.2% 3 671 3 458 6.2%

* Före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joacim Lindoff                                                                                              Kornelia Rasmussen
Tf. VD och koncernchef Getinge Group                                                       Kommunikationsdirektör Getinge Group
Tel: 010-335 32 10                                                                                       Tel. 010-335 58 10
Email: joacim.lindoff@getinge.com                                                              Email: kornelia.rasmussen@getinge.com 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 13.00 CET. 

wkr0006.pdf